Scroll Top

Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende leveringen van producten en/of diensten van welke aard dan ook tussen PIXELSOLUTIONS en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Klachten omtrent de levering en/of facturatie kunnen enkel worden aanvaard mits deze aangetekend worden toegestuurd binnen de 8 dagen.

OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

2. Prijsopgave

Allese mondelinge en schriftelijke offertes en de daarmee samenhangende prijsopgaven van PIXELSOLUTIONS zijn vrijblijvend met een geldigheid van één maand, behoudens indien anders vermeld. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend en door PIXELSOLUTIONS bevestigd, hetzij uitdrukkelijk, hetzij door aanvang van de uitvoering. Mondelinge afspraken en bedingen binden PIXELSOLUTIONS eerst nadat deze schriftelijk door PIXELSOLUTIONS zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van PIXELSOLUTIONS dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door PIXELSOLUTIONS mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers

PIXELSOLUTIONS kan voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doen op onderaannemers zoals maar niet beperkt tot productiebedrijven , zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door PIXELSOLUTIONS in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. PIXELSOLUTIONS houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan PIXELSOLUTIONS, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

8. Termijn van levering

De door PIXELSOLUTIONS vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

DIENSTEN

9. Diensten

De diensten zullen door PIXELSOLUTIONS worden ontwikkeld en/of geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden , derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. De opdrachtgever is gehouden om klachten met betrekking tot zichtbare fouten te melden binnen een termijn van 7 dagen na levering. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op. PIXELSOLUTIONS garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de opdrachtgever, indien zij niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte. De diensten van PIXELSOLUTIONS worden uitsluitend beschouwd als marketingdiensten. De opdrachtgever aanvaardt dat PIXELSOLUTIONS geen juridisch advies verleent over bepaalde marketinginspanningen, marketinghandelingen of hun gevolgen, noch over het bestaan van intellectuele rechten zoals merkrechten en/of auteursrechten van derden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, erkent de opdrachtgever dat door het gebruik van de diensten, de opdrachtgever geen advies of richtlijnen zal ontvangen met betrekking tot juridische zaken, zoals maar niet beperkt tot GDPR-wetgeving of intellectuele eigendomsrechten. De prestatie wordt door PIXELSOLUTIONS geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is volgens de stand van de techniek. Bij de ontwikkeling van websites, zal PIXELSOLUTIONS compatibiliteit met laatste versies van de volgende browsers: Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge. PIXELSOLUTIONS kan niet garanderen dat de website op oude browsers correct functioneert, met name wordt compatibiliteit met de volgende browsers uitgesloten: Google Chrome > v.57, Firefox > v.52, Safari > v.10.1, Internet Explorer > v.11, tenzij de partijen andersluidende afspraken maken.

10. Socale media beheer

Indien PIXELSOLUTIONS in de uitvoering van diensten het beheer van sociale media profielen van de opdrachtgever op platformen zoals Instagram en Facebook verzorgt, dan aanvaardt de opdrachtgever dat de voorwaarden van de betreffende sociale media platformen integraal van toepassing zijn. Partijen komen overeen dat de opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk blijft voor het antwoorden op vragen van gebruikers van sociale media.

11. Opmerkingen

Voor enige opmerkingen van PIXELSOLUTIONS waar de opdrachtgever opmerkingen heeft andere dan fouten en gebreken zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, zal de opdrachtgever de opmerkingen binnen de 30 dagen na oplevering melden aan PIXELSOLUTIONS . PIXELSOLUTIONS zal zich inspannen tot het oplossen van correcties, voor zover dit geen substantiële afwijking van opdracht of offerte inhoudt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door PIXELSOLUTIONS, zijn vanaf hun ontstaan gevestigd bij “PIXELSOLUTIONS”. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen PIXELSOLUTIONS en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij PIXELSOLUTIONS.. Enige overdracht van exploitatierechten zal slechts uitwerking heb na betaling van factuur door de opdrachtgever.

13. Auteursrechthebbende

PIXELSOLUTIONS” garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen. De opdrachtgever aanvaardt dat PIXELSOLUTIONS auteur en auteursrechthebbende is in de zin van boek XI van het Wetboek Economisch Rechten als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

14. Naamsvermelding

PIXELSOLUTIONS” is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van PIXELSOLUTIONS is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van PIXELSOLUTIONS openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als PIXELSOLUTIONS dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van PIXELSOLUTIONS en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van PIXELSOLUTIONS/ de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

15. Eigendom bij PIXELSOLUTIONS

Zolang geen nadere afspraken tussen PIXELSOLUTIONS en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door PIXELSOLUTIONS aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van PIXELSOLUTIONS. Tenzij anders overeengekomen, kent PIXELSOLUTIONS slechts een tot intern gebruik beperkt gebruiksrecht toe aan de opdrachtgever.

GEBRUIK

16. Het gebruik Zonder afbreuk te doen aan artikel

17. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 18. Wijzigingen Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PIXELSOLUTIONS veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging PIXELSOLUTIONS als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door PIXELSOLUTIONS gehanteerde honorariumtarieven. 19. Eigen promotie Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft PIXELSOLUTIONS de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 20. Bewijsexemplaren De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, PIXELSOLUTIONS kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

18 (Eigen Promotie)

En wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PIXELSOLUTIONS, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Dit gebruiksrecht is niet-overdraagbaar. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

HONORARIUM

19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever aan PIXELSOLUTIONS de kosten te betalen die PIXELSOLUTIONS voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meer werken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven en prijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meer werken werden besteld.

20. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

21. Periodieke facturatie

PIXELSOLUTIONS heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

BETALING

22. Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van PIXELSOLUTIONS betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur. De betaling gebeurt in 3 schijven: 1. Bij goedkeuring van de offertes (30%) 2. Midden in het ontwerptraject (30%) 3. Na definitieve oplevering van het complete pakket (saldo) Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Dit bedrag kan eventueel verhoogd worden met de kosten van invordering inbegrepen de bijstand van een raadsman.

23. Periodieke betalingen

PIXELSOLUTIONS heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

24. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door PIXELSOLUTIONS binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. 

25. Verwerking van persoonsgegevens

Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst zouden worden verwerkt. De opdrachtgever verbindt zich ertoe PIXELSOLUTIONS geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst, behoudens wanneer de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De opdrachtgever verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor PIXELSOLUTIONS krachtens de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de partijen dat de opdrachtgever optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en PIXELSOLUTIONS als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Allese kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden overgemaakt aan PIXELSOLUTIONS en de opdrachtgever garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

26. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat PIXELSOLUTIONS zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

27. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van PIXELSOLUTIONS bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

28. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van PIXELSOLUTIONS redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft PIXELSOLUTIONS het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van PIXELSOLUTIONS redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft PIXELSOLUTIONS , naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

29. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid die PIXELSOLUTIONS kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de opdrachtgever degelijk zal moeten worden aangetoond. PIXELSOLUTIONS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. PIXELSOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. In geen geval zal PIXELSOLUTIONS aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de opdrachtgever, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de opdrachtgever gebracht na totstandkoming van de overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de opdrachtgever gericht. De opdrachtgever dient PIXELSOLUTIONS schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de opdrachtgever ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de opdrachtgever er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde PIXELSOLUTIONS in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt PIXELSOLUTIONS zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan PIXELSOLUTIONS niet aansprakelijk gesteld worden.

30. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van PIXELSOLUTIONS voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het PIXELSOLUTIONS toekomende honorarium. De beperkingen op de aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet gelden niet voor opzettelijke en/of bedrieglijke fout van PIXELSOLUTIONS.

31. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan PIXELSOLUTIONS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

32. Garantie geleverde materialen

Indien de opdrachtgever bepaalde werken of materialen zoals teksten, logo’s, afbeeldingen (hierna ‘Materiaal’) aanlevert, dan verleent de opdrachtgever aan PIXELSOLUTIONS een onbeperkt, kosteloos en overdraagbaar van gebruik op het Materiaal. De opdrachtgever waarborgt dat hij hiertoe over de nodige intellectuele eigendomsrechten beschikt. De opdrachtgever vrijwaart PIXELSOLUTIONS voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte Materiaal, dat bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt.

OVERIGE BEPALINGEN

33. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden PIXELSOLUTIONS niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover PIXELSOLUTIONS de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Overmacht

Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Met overmacht zoals bepaald in dit artikel wordt bedoeld: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de toeleveranciers van PIXELSOLUTIONS, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de opdrachtgever aan PIXELSOLUTIONS is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de beschikbaarheid van servers van derden, staking, beschikbaarheid van Medewerkers en/of hun materiaal, algemene vervoersproblemen Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

35. Overdracht

Deze overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen. Niettegenstaande het voorgaande is PIXELSOLUTIONS ten alle tijde gerechtigd om deze overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

36. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

37. Afstand van recht

Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

38. Kennisgeving

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationele communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de partijen.

39. Interpretatie en hiërarchie

De titels en opdelingen in deze overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien. In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de offerte van PIXELSOLUTIONS, zal de offerte voorrang hebben.

40. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van PIXELSOLUTIONS is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van PIXELSOLUTIONS zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd.

GRATIS AUDIT VAN JOUW WEBSITE